Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија - Политика (осн.)
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Овај предмет се бави политичким проблемима са којима се суочила Србија након распада Југославије: национална интеграција, дефинисање политичког система, рат и друго. Такође, предмет разматра и политичке стратегије којима су се различити политички актери у Србији служили приликом решавања ових проблема.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да слушаоцима пружи теоријску основу за критички и аналитички приступ проблемима наведеним у садржају предмета.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Антропологија етницитета и Политичка антропологија.
Облици наставе: Разматрање релевантних проблема и литературе, уз активно учешће студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета, начином рада, испитним питањима и литературом.
-

1. недеља
вежбе - Упознавање студената с њиховим обавезама.
-

2. недеља
предавање - Нација и национализам (дефиниције, типологије и настанак)
Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар, Београд 2005, 5-9, 157-163, 176-180. Рибић, Владимир, Политичка антропологија и модерни светски систем, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду – Српски генеалошки центар, Београд, 2011, 10-23, 47.

2. недеља
вежбе - Дискусија
-

3. недеља
предавање - предавање - Национална интеграција (1. део)
Рибић, Владимир, Политичка антропологија и модерни светски систем, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду – Српски генеалошки центар, Београд, 2011, 59-64, 72-124. Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар, Београд, 2005, 163-167, 207-214, 355-357.

3. недеља
вежбе - Дискусија
-

4. недеља
предавање - Национална интеграција (2. део)
Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар, Београд, 2005, 214-234. Рибић, Владимир, Политичка антропологија и модерни светски систем, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду – Српски генеалошки центар, Београд, 2011, 133-160.

4. недеља
вежбе - Дискусија
-

5. недеља
предавање - Национална интеграција (3. део)
Рибић, Владимир, Политичка антропологија и модерни светски систем, Српски генеалошки центар – Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд, 2011, 165-200, 206-213. Рибић, Владимир, Подељена нација, „Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16)“, Београд, 2005, 234-246. Рибић, Владимир, Уједињена Европа: економске, образовне и политичке интеграције, Етноантрополошки проблеми, год. 1, св. 1 (н.с), 2006, 61-79.

5. недеља
вежбе - Дискусија
-

6. недеља
предавање - Српски национализам на крају 20. века (1. део)
Рибић,Владимир, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у Србији, Етноантрополошки проблеми, год. 4, св. 1 (н. с), 2009, 185-212.

6. недеља
вежбе - Дискусија
-

7. недеља
предавање - Српски национализам на крају 20. века (2. део)
Ribić, Vladimir, Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka, u: Saša Nedeljković (uredio), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Srspki genealoški centar, Beograd 2007, 150-171. Ribić, Vladimir, Antropologija raspada Jugoslavije: o etničkom nacionalizmu, u: Vladimir Ribić (uredio), Antropologija postsocijalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Srpski genealoški centar, Beograd 2007, 216-243.

7. недеља
вежбе - Дискусија
-

8. недеља
предавање - Политичка мобилизација у Србији: „Антибирократска револуција“ (1. део)
Рибић, Владимир, Политичка мобилизација српских комуниста у првој фази „Антибирократске револуције“, Етноантрополошки проблеми, год. 5, св. 3 (н.с), 2010, 201-226.

8. недеља
вежбе - Дискусија
-

9. недеља
предавање - Политичка мобилизација у Србији: „Антибирократска револуција“ (2. део)
Рибић, Владимир, Постанак националног лидера. Политичка мобилизација српских комуниста у другој фази „Антибирократске револуције“, Antropologija 11 (1), 2011, 85-115.

9. недеља
вежбе - Дискусија
-

10. недеља
предавање - Политичка мобилизација у Србији: студентски протести у Србији, од 1989. до 2000.
Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар, Београд, 2005, 17-54.

10. недеља
вежбе - Дискусија
-

11. недеља
предавање - Политичка мобилизација у Србији: Народни покрет „Отпор!“ (1. део)
Naumović, Slobodan, “Otpor!” kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i “izborna revolucija” u Srbiji. Filozofija i društvo 3, 2006, 147-193.

11. недеља
вежбе - Дискусија
-

12. недеља
предавање - Политичка мобилизација у Србији: Народни покрет „Отпор!“ (2. део)
Naumović, Slobodan, Da li je Faust bio “Otporaš”? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i političkih pokreta. Filozofija i društvo 3, 2007, 117-145.

12. недеља
вежбе - Дискусија
-

13. недеља
предавање - Критичко-аналитички резиме проблема разматраних на претходним часовима
-

13. недеља
вежбе - Дискусија
-

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

14. недеља
вежбе - Припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-

15. недеља
вежбе - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рибић, Владимир, Политичка антропологија и модерни светски систем, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду – Српски генеалошки центар, Београд, 2011.
Рибић, Владимир, Уједињена Европа: економске, образовне и политичке интеграције, Етноантрополошки проблеми, год. 1, св. 1 (н.с), 2006, 61-79.
Ribić, Vladimir, Antropologija raspada Jugoslavije: o etničkom nacionalizmu, u: Vladimir Ribić (uredio), Antropologija postsocijalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofsk
Рибић,Владимир, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у Србији, Етноантрополошки проблеми, год. 4, св. 1 (н. с), 2009, 185-212.
Рибић, Владимир, Политичка мобилизација српских комуниста у првој фази „Антибирократске револуције“, Етноантрополошки проблеми, год. 5, св. 3 (н.с), 2010, 201-226.
Рибић, Владимир, Постанак националног лидера. Политичка мобилизација српских комуниста у другој фази „Антибирократске револуције“, Antropologija 11 (1), 2011, 85-115.
Naumović, Slobodan, “Otpor!” kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i “izborna revolucija” u Srbiji. Filozofija i društvo 3, 2006, 147
Naumović, Slobodan, Da li je Faust bio “Otporaš”? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i politički
Рибић, Владимир, Подељена нација, „Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16)“, Београд 2005.
Ribić, Vladimir, Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka, u: Saša Nedeljković (uredio), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Un
Општа допунска литература
Naumović, Slobodan, Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, Institut za filozofiju i društvenu teoriju – „Fi
Hejden, Robert M., Skice za podeljenu kuću. Ustavna logika jugoslovenskih sukoba, Samizdat B92, Beograd 2003.
↑↑↑