Institut za pedagogiju i andragogiju - Pedagogija

ПРОЈЕКТИ
Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији

Предмет истраживања, које се реализује у оквиру четворогодишњег пројекта републичког Министарства просвете и науке (2011-2014), представљају модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији.

У последњих десет година интензивирани су реформски процеси у образовању у Србији и тиме још више наглашена потреба вредновања оствареног. Циљ овога пројекта јесте процењивање димензија квалитета васпитања и образовања у Србији (ефикасност, ефективност, праведност, релевантност, одрживост и кохерентност) из перспективе различитих актера, у домену услова, процеса и исхода и развијање стратегија и модела унапређивања квалитета васпитања и образовања.

Две доминантне концепције вредновања квалитета образовања, које су развијене последњих деценија, јесу економска и хуманистичко-прогресивистичка. Превазилажење противуречности унутар и између наведених традиција основ је реконцептуализације квалитета образовања као динамичне категорије чије се значење стално дограђује и мења и то с обзиром на различите културно-историјске услове, трендове на међународном нивоу и потребе да се вредновање квалитета образовања сагледа у контексту унапређивања квалитета живота сваког појединца и друштва у целини.

Пројекат је усмерен на (1) концептуализацију и елаборацију квалитета образовања, (2) процењивање квалитета образовања у Србији на основу развијених модела, (3) осмишљавање стратегија унапређивања квалитета образовања као смерница за креирања образовне политике и праксе на научној основи и (4) афирмисање образовања и квалитета образовања као кључних друштвених вредности и фактора друштвеног развоја.

Руководилац пројекта је проф. др Радован Антонијевић.

↑↑↑