Istorija umetnosti

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Увод
упознавање кандидата, подела текстова за спремање испита, уводна разматрања о теми курса

1. недеља
пракса - упознавање места где се чувају извори
упознавање јавних и приватних архива и библиотека; преглед релевантне објављене грађе, преглед релевантних хрестоматија, антологија, репринта и др. По потреби, улазак у јавне и приватне уметничке збирке или депое, или препознавање ликовног материјала на терену

2. недеља
предавање - Извори и упоришта
од старог појма «грађе» до рационалног препознавања извора и упоришта за њихово тумачење; отварање нових могућности историје уметности

2. недеља
пракса - препознавање извора
за потребе своје теме, кандидат препознаје и евидентира релевантне изворе

3. недеља
семинар - Извори и упоришта
искуства из струке, како се разноликошћу упоришта ствара плурализам мишљења, и како се повећава потреба за одговорношћу и толеранцијом; прва упутства за обраду извора

3. недеља
пракса - препознавање извора и тражење упоришта за тумачење
наставак препознавања и евидентирања извора, уз тражење упоришта у научној литератури (по могућству, и изван историје уметности)

4. недеља
вежбе - Извори и упоришта
примена на кандидатову тему; разговор о обављеним практичним вежбама (препознавање извора, потрага за упориштима)

4. недеља
пракса - потрага за литературом
претрага библиографија и база података у потрази за одговарајућим упориштима за тумачење извора; уочавање разлике између историографије, извора и упоришта

5. недеља
предавање - Обрада извора
архивска документа, периодика, књиге, визуелни материјал – коректни поступци набавке, снимања, пописивања, обраде и могући начини примене у истраживањима (нагласак је на врстама извора које одговарају кандидатовој ужој области истраживања); стандарди

5. недеља
пракса - скупљање и пописивање
наставак препознавања извора; прављење пописа извора; припрема за обраду наставак потраге за литературом; прављење библиографија; припрема за примену прегледање релевантне историографије; снимање, копирање, скицирање...

6. недеља
семинар - Обрада извора
употреба архивских докумената, периодике, књига, визуелног материјала – искуства историје уметности у Србији; искуства у примени стандарда
Литература: П. Драгојевић, Драгомир Глишић (1872-1957) – 4: документи и митови о уметнику, Београд 2008 (у штампи)
П. Драгојевић, “Архивска грађа у мисаоним конструкцијама о уметности”, у Н. Ђокић - Љ. Поповић, Браничевска епархија у првој половини XIX века, Пожаревац: Историјски архив 2005, 311-314.
Н. Ђокић - Љ. Поповић, Браничевска епархија у првој половини XIX века, Пожаревац: Историјски архив 2005, 311-314.

6. недеља
пракса - пописивање и почетак обраде
наставак скупљања извора и литературе; израда пописа архивских докумената; израда хронологије текстова; израда списка литературе израда каталога ликовних извора

7. недеља
вежбе - Обрада извора
примена на кандидатову тему; разговор о урађеним пописима, каталозима, библиографијама и сл.

7. недеља
пракса - сагледавање вредности
кандидат сагледава обим, доступност, вредност, релевантност, поузданост извора и литературе за њихово тумачење; сагледава своје изворе и литературу у контексту релевантне научне историографије, сагледава вреност или новост свог приступа теми

8. недеља
пракса - евентуалне допуне, дораде и преуређења
термин за накнадно сређивање материјала, одабир допунских извора, промену или проширење литературе и сл.

8. недеља
- - Резервни термин
Литература: J. Schlosser, Die Kunstliteratur: ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte, Wien 1924, 640p, ILI J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica: manuale delle fonti della storia dell'arte moderna, Scandicci:La nuova Italia 1996,792p

9. недеља
предавање - Публиковање извора
идеја и примена; дигитализовање

9. недеља
пракса - одабир непубликованих извора
прегледање, класификовање, вредновање извора и одабир непубликованих

10. недеља
семинар - Публиковање извора
искуства са публиковањем и дигитализовањем грађе историје уметности у Србији

10. недеља
пракса - критеријум за публиковање
направити критеријум за објављивање непубликованих (или непреведених) извора (важност, старост, повезаност, обим, актуелност, погодност за публиковање...); наставити припреме за објављивање

11. недеља
вежбе - Публиковање извора
примена на кандидатову тему; разговор о критеријумима по којима бира изворе за публиковање

11. недеља
пракса - припрема извора за објављивање

12. недеља
предавање - Резиме курса
последња упутства пред предавање пописа, спискова, библиографија, хрестоматија, и сл.

12. недеља
пракса - завршетак прегледа извора и литературе
завршава се прављење каталога, библиографије, списка литературе; завршава се преглед релевантне историографије; заокружен је списак (и редослед) извора за објављивање

13. недеља
семинар - Евалуација курса и писаних радова
термин за интерну евалуацију курса; последњи рок за примање писаних радова (пописа, билблиографија, хрестоматија, и сл.)

13. недеља
пракса - исправке и допуне
кандидат самостално проверава пописе које је саставио; евентуално прави допуне и измене

14. недеља
вежбе - Припрема за испит
последњи термин када се могу дати примедбе на писане радове каднидата; разговор о уоченим неправилностима или недоследностима

14. недеља
пракса - коначна верзија
израда коначне верзије пописа (за ову фазу истраживања)

15. недеља
- - ИСПИТ
оцењивање коначне верзије свих пописа, и усмена одбрана
↑↑↑