Klasične nauke

Латински језик II
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 14.00
Начин полагања: писмени+усмени
Садржај предмета: -све зависне реченице, неуправни говор, синтакса падежа, метрика
Циљ изучавања предмета: -детаљно познавање свих врста зависних реченица и способност да се то знање примени при превођењу не/познатог текста-способност да се уоче различити начини (на лексичком и синтаксичком плану) за изражавање истог семантичког садржаја-уочавање стилистичких одлика текста који се обрађује
Предуслови за полагање: -упис II године основних студија на Одељењу за класичне науке, тј. положен испит Латински језик I-детаљно познавање свих врста зависних реченица и способност да се то знање примени при превођењу не/познатог текста-способност да се уоче различити начини (на лексичком и синтаксичком плану) за изражавање истог семантичког садржаја-уочавање стилистичких одлика текста који се обрађује
Облици наставе: -предавања и вежбе
Обавезе студената: -похађање наставе -учешће у раду на часу и израда домаћих радова-од четири писмена колоквијума студент је обавезан да изађе на три
Постојећи курсеви:
↑↑↑