Psihologija

Курс:
Психологија даровитости (осн.)
У оквиру предмета: Психологија даровитости
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: I. КОНЦЕПЦИЈЕ И ФЕНОМЕН ДАРОВИТОСТИ: 1. Ране научне концепције; Савремене научне концепције; Анализа и евалуација концепција даровитости; 2. Емпиријска истраживања даровитости: избор проблема и методолошких решења; 3. Природа и развој даровитости: нивои, докази о доменоспецифичности, конституенти даровитости у различитим доменима; извори, развојни пут и исходи; 4. Социоафективне карактеристике даровитих особа: личност, селф и селф-концепт II. ПРАКТИЧНА ПИТАЊА У ПСИХОЛОГИЈИ ДАРОВИТОСТИ: 1. Васпитавање и саветовање даровитих; Образовне потребе и типологије даровитих ученика; 2. Проблеми у редовном школовању даровитих: академско подбацивање; 3. Начела и ресурси у идентификацији даровитих; 3. Образовање и школовање даровитих: видови образовне подршке; образовање даровитих у контексту инклузије; улога и компетенције наставника; модели и пракса образовања даровитих у ЕУ и Србији
Циљ изучавања курса: Упознати студенте са концепцијама и емпиријским налазима о даровитости; предочити им примере и подстаћи примену критичке анализе расположиве грађе; упутити их у начине на које се могу решавати питања идентификације, васпитања и образовања даровитих
Предуслови за полагање: Увод у психологију образовања, Психологија интелигенције
Облици наставе: Предавања, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Altaras, A. (2006). Darovitost i podbacivanje (str. 5-122). Pančevo-Beograd: Mali Nemo, Institut za psihologiju i Centar za primenjenu psihologiju.
Maksić, S. B. (2009). Darovito dete u školi (drugo izdanje) (str. 43-181). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Protić, J., Tatić-Janevski, S. & Đurić, Z. (ur.) (2009): Obrazovanje darovitih u zemljama Evropske Unije i Srbiji. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Winner, E. (2005). Darovita djeca. Lekenik: Ostvarenje.
Општа допунска литература
Radoš, K. (1996). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Sternberg, R. J. (Eds.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks, California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.
Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (Eds.) (2005). Conceptions of giftedness (2nd edition). Cambridge University Press.
↑↑↑