Psihologija

Курс:
Специјална психопатологија (осн.)
У оквиру предмета: Специјална психопатологија
Предавачи: др Борјанка Батинићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: а.Психијатријски интервју и психички статус б.Класификација менталних поремећаја ц.Дијагноѕа и диференцијална дијагноѕа менталних поремећаја е.Етиологија менаталних поремеаја ф.Психотерапија и фармакотерапија менталних поремећаја г.Уѕиманје психијатријске анамнезе и дијагностикованје у сусрету са пацијентима.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa клиницким облицима менталних поремећаја,дијагностиковањем,етиологијом,диференцијалном дијагнозом и терапијом.Teorijska proučavanja se praktično demonstriraju u susretu sa pacijentima.
Предуслови за полагање: Poloжени испити са прве три године студија.
Облици наставе: Предавања (2 часа недељно) Вежбе (2 часа неденљно)
План курса:

1. недеља
предавање - Психјатријски интервју i психички статус
Презентација и вежбанје технике психијатријског интервјуа и састављања психичког статуса.Вежбе уѕимања нтервјуа са психијатријским пацијентима на Клиници ѕа психијатрију КЦС.

2. недеља
предавање - Поремећаји личности
Епидемиологија,класификација,клиничка слика појединих поремећаја личности,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

3. недеља
предавање - Анксиозни поремећаји
Епидемиологија,класификација,клиничка слика појединих анксиозних поремећаја,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

4. недеља
предавање - Реакција на стрес и поремећаји прилагођавња
Епидемиологија,класификација,клиничка слика поремећаја иѕ ове групе,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

5. недеља
предавање - Дисоцијативни и соматоформни поремећаји
Епидемиологија,класификација,клиничка слика дисоцијативних и соматоформних поремећаја,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

6. недеља
предавање - Поремећаји исхране
Епидемиологија,класификација,клиничка слика поремећаја исхране,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

7. недеља
предавање - Поремећаји контроле импулса
Епидемиологија,класификација,клиничка слика поремећаја контроле импулса,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

8. недеља
предавање - Сексуални поремећаји и поремећаји идентитета рода
Епидемиологија,класификација,клиничка слика сексуалних поремећаја и поремећаја идентитета рода,етиологија,диференцијална дијагноѕа и лечење.

9. недеља
предавање - Поремећаји расположења и суицид
Епидемиологија,класификација,клиничка слика поремећаја расположења и суицидалног понашања,етиологија,диференцијална дијагноза и лечење.

10. недеља
предавање - Схизофренија и схизотипски поремећаји
Епидемиологија,класификација,клиничка слика ехизофренија и схизотипских поремећаја,етиологија,диференцијална дијагноза и лечење.

11. недеља
предавање - Поремећаји са суманутошћу
Епидемиологија,класификација,клиничка слика поремећаја са суманутошћу,етиологија,диференцијална дијагноза и лечење.

12. недеља
предавање - зависност од супстанце и органски ментални поремећаји
Епидемиологија,класификација,клиничка слика зависности од супстанце и органских менталних поремећаја,етиологија,диференцијална дијагноза и лечење.

13. недеља
предавање - Фармакотерапија менталних поремећаја
Основи фармакотерапије менталних поремећаја.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jašović-Gašic,Lečić -Toševski i sar.:Psihijatrija.Medicinski fakultet,Univerzitet u Beogradu,2010. Svetska zdravstvena organizacija:ICD-10 Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja.SZO,Ženeva,1992.
↑↑↑