Psihologija

Курс:
Когнитивно процењивање 2 (Вербални и композитни тестови интелигенције)
У оквиру предмета: Когнитивно процењивање 2
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A. Вербални и композитни тестови интелигенције B. Теоријске основе, метријске карактеристике и начин примене (задавање, оцењивање и интерпретација резултата) а. Нове београдске ревизије Бине-Симонове скале б. РЕВИСК-а ц. Теста за испитивање првака (ТИП-1) V. Алтернативни видови процене когнитивних способности и процењивање креативности
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са репертоаром и својствима вербалних и композитних инструмената за процену когнитивних способности; овлада практичном применом вербалних и композитних тестова способности: а) теоријским оквиром и метријским карактеристикама теста б) операционалама теста (садржајем теста, упутствима за задавање и оцењивање) ц) вештинама потребним за идентификовање нивоа способности и тумачење резултата на основу примене теста.
Предуслови за полагање: Когнитивно процењивање I
Облици наставе: а. Предавања. Укупно 14 часова у семестру. б. Вежбе: Укупно 38 часова у семестру.
Обавезе студената: а. Похађање предавања и вежби б. Практични домаћи радови: 4 извештаја са тестирања в. Припрема и полагање 3 колоквијума – квалификација за примену теста способности г. Припрема и полагање завршног усменог испита
Начин оцењивања рада и резултата: Коначну оцену чине a. оцене са колоквијума и практичног рада на вежбама (оцена знања о теоријским основама теста и оцена нивоа компетентности у задавању и оцењивању теста) – 20% б. оцена практичних домаћих радова (оцена нивоа компетентности у интерпретацији резултата теста) – 40% в. оцена са завршног усменог испита (оцена базичних знања о когнитивном процењивању путем вербалних и композитних тестова способности и алтернативним видовима процене) – 40%
План курса:

1. недеља
предавање - Бине-Симонова скала
Бине-Симонова скала: теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: • Ivić i saradnici (1976). Razvoj i merenje inteligencije, tom I, str. 11-30, 44-47, 74-77, 87-120. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
• Ivić i saradnici (1976). Razvoj i merenje inteligencije, tom II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

1. недеља
предавање - Вербални и композитни тестови интелигенције
Репертоар и опште карактеристике вербалних/композитних тестова интелигенције

2. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: задавање инструмента
Бине-Симонова скала: Задавање инструмента (демонстрација испитивања)

2. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за НБС
Провера спремности за примену инструмента

3. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

3. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање и оцењивање теста

4. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квантитативна анализа резултата

4. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квантитативна анализа резултата

5. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квалитативна анализа резултата

5. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квалитативна анализа резултата

6. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и употреба резултата (саопштавање резултата и формулисање практичних препорука)

6. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и употреба резултата (саопштавање резултата и формулисање практичних препорука)

7. недеља
предавање - РЕВИСК
РЕВИСК: теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: • Priručnik za REVISK

7. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за РЕВИСК
Провера спремности за примену инструмента

8. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

8. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

9. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - интерпретација и употреба резултата

9. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - интерпретација и употреба резултата

10. недеља
предавање - ТИП-1
Теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: • Priručnik za TIP-1

10. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за ТИП-1
Провера спремности за примену инструмента

11. недеља
вежбе - ТИП-1: Вежбање примене инструмента
ТИП-1: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

11. недеља
вежбе - ТИП-1: Вежбање примене инструмента
ТИП-1: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

12. недеља
предавање - Алтернативни видови когнитивног процењивања
Нетрадиционални видови процене

12. недеља
предавање - Алтернативни видови когнитивног процењивања
Други тестови когнитивних способности
Литература: • Čen, Đ. & Gardner, H. (1998). Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. Psihologija u svetu, 4, str. 191-206.

13. недеља
предавање - Могућности и проблеми у процењивању креативности

13. недеља
вежбе - Синтеза
Завршно разматрање кључних питања везаних за когнитивно процењивање и примену вербалних и композтиних тестова способности
Литература: • Harrison, P. L., Flanagan, D. P. & Genschaft, J. L. (1997). An Integration and Synthesis of Contemporary Theories, Tests, and Issues in the Field of Intellectual Assessment. U: P.D. Flanagan et al. (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 533-562), New York: The Guilford Press.
↑↑↑