Psihologija

Курс:
Психологија даровитости
У оквиру предмета: Психологија даровитости
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A. КОНЦЕПЦИЈЕ И ФЕНОМЕН ДАРОВИТОСТИ • Концепције даровитости • Истраживања даровитости: проблеми и методолошка решења • Биолошке и срединске основе, развој и исходи даровитости • Социо-емоционални развој и личност даровитих особа • Посебни типови даровитости и разлике међу даровитом децом Б. ПРАКТИЧНА ПИТАЊА У ПСИХОЛОГИЈИ ДАРОВИТОСТИ • Идентификација даровитости • Васпитавање даровите деце • Школовање и образовање даровитих: спорна питања, начелна решења, специфични проблеми у школовању даровитих ученика и начини њиховог превазилажења
Циљ изучавања курса: Студент треба да овлада основним појмовима и формализованом терминологијом из области психологије даровитости; упозна теоријска тумачења и емпиријске налазе о феномену даровитости и разуме њихове практичне импликације; упозна могуће начине за решавање практичних проблема у вези са идентификацијом, васпитањем и образовањем даровитих особа.
Предуслови за полагање: Увод у психологију образовања, Психологија интелигенције
Облици наставе: а. Предавања. Укупно 26 часова у семестру. б. Вежбе. Укупно 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. Похађање предавања и вежби б. Припрема за наставу: читање литературе в. Припрема за испит
Начин оцењивања рада и резултата: а. На основу учешћа у дискусијама на часу (40%) и усменог испита (60%) ИЛИ б. На основу писменог испита који се састоји из 4 есејска питања (100%) Напомена: Професор задржава право да по потреби позове студента и на усмени испит, а студент има право да добије прилику да оцену са писменог испита поправи усменим одговарањем.
План курса:

1. недеља
предавање - Концепције даровитости: традиционалне концепције
Историјски увод: Прве научне концептуализације и операционализације даровитости; Голтоново и Терманово схватање и истраживање даровитости
Литература: • Sternberg, R. J. (ur.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks, California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.

1. недеља
вежбе - Концепције даровитости: имплицитне теорије и митови о даровитости
Анализа лаичких и „експертских“ уверења о даровитости

2. недеља
предавање - Концепције даровитости: савремене концепције
Мултидимензионалне концепције даровитости: Рензули, Таненбаум, Чиксентмихаљи, ... Теорије интелигенције као теорије даровитости: Стернберг, Гарднер
Литература: • Sternberg, R. J. (ur.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks, California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.

2. недеља
вежбе - Концепције даровитости: савремене концепције
Анализа и евалуација мултидимензионалних концепција даровитости Друге савремене концепције даровитости: Елен Винер, Гање
Литература: • Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (ur.) (2005). Conceptions of giftedness (drugo izdanje)(odabrana poglavlja). Cambridge University Press.

3. недеља
предавање - Истраживања даровитости
Најчешће истраживани проблеми у психологији даровитости

3. недеља
вежбе - Истраживања даровитости
Методолошке специфичности и методолошка решења (квантитативна и квалитативна) у истраживању даровитости

4. недеља
предавање - Феномен даровитости: природа и развој
Биолошки извори и средински чиниоци даровитости; Исходи даровитости

4. недеља
предавање - Феномен даровитости: природа и развој
Даровитост: генерална или доменоспецифична? Типови даровитости
Литература: • Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities (odabrana poglavlja). New York: Basic Books.

5. недеља
предавање - Феномен даровитости: природа и развој
Социо-афективни развој и личност даровитих особа; Типови даровитих особа

5. недеља
предавање - Феномен даровитости: природа и развој
Даровитост, креативност и експертиза

6. недеља
предавање - Посебни типови даровитости
Интелектуална даровитост: когнитивне компоненте; подврсте интелектуалне даровитости

6. недеља
предавање - Посебни типови даровитости
Интелектуална даровитост: персонални корелати
Литература: • Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities (odabrana poglavlja). New York: Basic Books.

7. недеља
предавање - Посебни типови даровитости
Музичка даровитост: природа, развој и проблеми у процени
Литература: • Radoš, K. (1996). Psihologija muzike (odabrana poglavlja). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

7. недеља
предавање - Посебни типови даровитости
Остали видови даровитости: ликовна, телесно-кинестетичка

8. недеља
вежбе - Идентификација даровитости
Идентификација интелектуалне даровитости

8. недеља
вежбе - Идентификација даровитости
Идентификација даровитости у уметничким и другим доменима

9. недеља
вежбе - Васпитавање даровитог детета
Практичне препоруке за подстицање развоја даровите деце

9. недеља
вежбе - Васпитавање даровитог детета
Специфичности породице са даровитим дететом; проблеми у васпитавању даровите деце

10. недеља
предавање - Школовање даровитих ученика
Специфични проблеми у школовању даровитих: Академско подбацивање: појам, узроци и корелати

10. недеља
предавање - Школовање даровитих ученика
Начелни проблеми и решења у школовању даровитих
Литература: • Maksić, S. B. (1998). Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
• Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities (odabrana poglavlja). New York: Basic Books.

11. недеља
вежбе - Школовање даровитих ученика
Анализа и евалуација појединих решења за школовање даровите деце

11. недеља
вежбе - Школовање даровитих ученика
Анализа и евалуација појединих решења за школовање даровите деце

12. недеља
вежбе - Школовање даровитих ученика
Модели успешног подучавања и школовања даровитих

12. недеља
вежбе - Школовање даровитих ученика
Модели успешног подучавања и школовања даровитих

13. недеља
вежбе - Синтеза
Завршна дискусија о кључним практичним питањима у психологији даровитости

13. недеља
вежбе - Синтеза
Завршни преглед кључних сазнања о концепцијама и феномену даровитости
↑↑↑