Psihologija

Курс:
Психопатологија деце и младих II
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Нормалност и патологија развоја личности
Циљ изучавања курса: Овај курс се тематски директно надовезује на курс Психопатологија деце и младих I Тежиште је на разумевању основних модалитета патологије психичког
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Психологија личности, Физиологија, Развојна психопатологија, Психопатологија деце и младих Ι
Облици наставе: Предавања: 2 часа Вежбе: 1 час
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе
Начин оцењивања рада и резултата: Писмени испит Усмени испит
План курса:

2. недеља
предавање - Поремећаји основних функција.
Храњење и поремећаји храњења, спавање и поремећаји спавања, мокрење и поремећаји мокрења, дефекација и поремећаји дефекације, поремећаји покрета

3. недеља
предавање - Поремећаји психосексуалног развоја
Карактеристике и стадујуми

4. недеља
предавање - Поремећаји агресивности
Питања структуре и динамике

5. недеља
предавање - Неурозе Ι
Клиничка слика

6. недеља
предавање - Неурозе ΙΙ
Психодинамика

7. недеља
предавање - Неурозе ΙΙΙ
Диференцијална дијагностика

8. недеља
предавање - Примитивне менталне организације
Нарцистички поремећаји, гранична организација личности

9. недеља
предавање - Психозе Ι
Клиничка слика

10. недеља
предавање - Психозе ΙΙ.
Психодинамика

11. недеља
предавање - Асоцијално понашање и деликвенција
Психопатије, патологија вршњачке групе

12. недеља
предавање - Болести зависности.
Алкохолизам и наркоманија (развојни аспект)

13. недеља
предавање - Психосоматика
Психодинамика, развојни контекст
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Тадић, Н., Психијатрија детињства и младости, Научна књига, Београд, стр. 135-425.
Кондић, К. Психологија Ја, Нолит, Београд 1987. стр. 91-135.
Вулевић, Г., Групе у адолесценцији, Адолесценција, приредио Ћурчић, В.,Београд 1998.
Тадић Н., Психијатрија детинјства и младости,Научна кнјига, Београд, стр.135-425
Вулевић Г., Психотерапија игром, Психодинамска развојна психологија, Плато, Београд, 1988, стр.225-232
Вулевић Г., Случај малог Ханса у светлости нове психоаналитичке теорије, Психодинамска развојна психологија, Плато, Београд, 1988, стр.197-204
Вулевић Г., Поремећаји симболичке репрезентације: схизофренија као болест семиотичког, Психијатрија данас, Београд 2007
↑↑↑