Информатор о раду Факултета

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Информатор о раду Универзитета у Београду Филозофског факултета сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС», број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Филозофског факултета:
www.f.bg.ac.rs/files/akta/Informator_o_radu_FF_2014-10.pdf
www.f.bg.ac.rs/files/akta/Informator_o_radu_FF_2017-06-21.pdf
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, је декан Факултета. Информатор је објављен 19.04.2013. године.

 

↑↑↑