Етнологија и антропологија

Курс:
Урбана антропологија (докт.)
У оквиру предмета: Урбана антропологија
Предавачи: др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет продубљује знања стечена на основним студијама. Бави се значајним теоријским проблемима који одређују град као посебан културни и просторни ентитет. Садржај предмета обухвата теме као што су: дефинисање "урбаности", досељавање и прилагођавање градском животу, друштвена организација у граду, друштвене класе и њихове културе, и међуетнички односи. Посебна пажња биће посвећена конструисању и коришћењу јавних простора града кроз свакодневни живот и ритуале. Теоријска знања биће примењена кроз емпиријско истраживање усмено презентовано и писмено уобличено у оквиру семинарског рада.
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ продубљивање теоријских и методолошких знања из области урбане антропологије која би допринела квалитетном истраживању за докторску дисертацију.
Предуслови за полагање: Посебних услова нема, сем да студент у оквиру израде докторске дисертације уочи потребу за продубљивањем својих знања из области урбане антропологије.
Облици наставе: Настава ће бити оријентисана ка индивидуалним потребама студената. Одвијаће се кроз дискусију одабраних библиографских јединица и презентацију семинарског рада на одабрану тему.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вучинић-Нешковић В., Божић у Боки Которској: антрополошки есеји о јавном налагању бадњака у доба постсоцијализма, Филозофски факултет Универзитета у Београду и Чигоја штампа, 2008.
Вучинић В., Просторно понашање у Дубровнику: антрополошка студија града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 1999 (Поглавља 11 и 12).
Gmelch G., Zenner W. P., Urban Life: Readings in Urban Anthropology, Waveland Press Inc., 1996.
Donald J., Talking the Talk, Walking the Walk, Screen 40, 1999.
Guldin G.E., Urbanizing China, Greenwood Press, 1992.
Keith M., Pile S. (eds.), Place and the Politics of Identity, Routledge, 1993.
Kugelmass J., Wishes Come True: Designing the Greenwich Village Halloween Parade, Journal of American Folklore 10, 1991.
Lawrence D.L., Parades, Politics and Competing Urban Images: Doo Dah and Roses, Urban Anthropology 11, 155-176.
Leeds A., Sanjek R., Cities, Classes, and the Social Order, Cornel University Press, 1994.
Macannell D., Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers, Routledge, 1992.
Peterson M., Patrolling the Plaza: Privatized Public Space and the Neoliberal State in Downtown Los Angeles, Urban Anthropology and Studies of Cultural System and World Economic Development 35, 2006.
Rihtman-Augustin D., Ulice moga grada, XX vek, 2000.
↑↑↑