Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија науке и политике (мастер)
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Саша Недељковићредовни професор
др Слободан Наумовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Увод у антропологију науке и технологије. Антропологија политике. Социокултурне проблематизације планирања, продукције, рецепције и примене науке, као истраживања, специфичне културе и друштвеног феномена.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да уведе студента у антрополошка истраживања науке и политике, са посебним нагласком на социјалне и културне студије науке с једне, одн. антрополошка истраживања политике с друге стране.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова. Уобичајени услови дефинисани Статутом, правилницима и сл.
Облици наставе: Предавања, вежбе, интензивни дискусиони дијалог, семинари, радионице.
План курса:

1. недеља
предавање - Наумовић, Синдром двоструког припадника
Друштвене и политичке основе етнологије/антропологије као науке о домаћем терену

2. недеља
предавање - Наумовић, Политичка инструментализација традиције
Принципи и примери политичке инструментализације традиције

3. недеља
предавање - Наумовић, Студија случаја: Отпор
Отпор: нови друштвени покрет, изборна револуција и таласи демократизације

4. недеља
предавање - Недељковић, Наука између жеље за знањем и стратегије за остваривање бенефиција
Истраживач као предмет истраживања: између интереса наручиоца и толерантности испитаника.

4. недеља
вежбе - Недељковић, Анализа научних текстова
-

5. недеља
предавање - Недељковић, Деконструкција истраживачког поступка
Психолошки аспекти истраживања. Самопосматрање, рефлексија и дистанца.

5. недеља
вежбе - Недељковић, Анализа сопствених мотива у истраживању
-

6. недеља
предавање - Недељковић, Писање назависних пројеката и манипулисање друштвеним вредностима
Проучавање могућности за добијање пројеката. Научно истраживање као предмет проучавања.

6. недеља
вежбе - Недељковић, Писање предлога пројеката
-

7. недеља
предавање - Рибић, Политика у државним и партијским органима
-

8. недеља
предавање - Рибић, Политика у цивилном друштву
-

9. недеља
предавање - Рибић, Неформална политичка мобилизација
-

10. недеља
предавање - Миленковић, Да ли је сва наука етнонаука? Да ли је свако знање локално знање?
Дискусија о предмету, историјату и значају антропологије науке. Идеја науке као културног феномена, нераздвојивог од културних, друштвених, политичких, историјских и економских контекста њене производње и примене. Од наслућивања примене антропологије на модерну/западну науку, преко дебате о рационалности и релативизму, етнонауке и когнитивне антропологије, до етнографије научних лабораторија и интердисциплинарних студија науке и технологије.

11. недеља
предавање - Mиленковић, Да ли је наука мултикултурна? Антропологија и универзално у науци
Да ли могу да постоје мушка и женска наука? Какву науку продукују травестити? Шта су ескимска хемија, левичарска биологија, исламска антропологија и афричка математика? Да ли су компјутери научници? Како антрополошка теорија културе може да нам помогне да разумемо утицаје мултикултурализације јавне сфере на науку?

12. недеља
предавање - Миленковић, Научни и/као културни ратови
Ауторитет науке у јавним, политички осетљивим дебатама - изазов за антрополошку културалиѕацију појма знања? Стратешка космополитизација појма знања у контексту глобалне ретрадиционализације.

13. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рибић, Владимир, Подељена нација, „Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16)“, Београд 2005.
Ribić, Vladimir, Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka, u: Saša Nedeljković (uredio), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Un
S. Naumović: The Social Origins and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disunity, Filozofija i društvo XXVI, 2005, 65-104.
Naumović, Slobodan 1998 Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101-120
NEDELJKOVIĆ, Saša. Čast, krv i suze, (Biblioteka Svet u ogledalu uma). [1. izd.]. Beograd: Zlatni zmaj: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 326 str.
NEDELJKOVIĆ, Saša (ur.). Antropologija savremenosti : zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 23). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Fi
Naumović, Slobodan, “Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses In Balkan Ethnology.” Ethnologia Balkanica, Vol. 2, 1998, 101-120.
Naumović, Slobodan, “Nacionalizacija nacionalne nauke? Politika etnologije/antropologije u Srbiji i Hrvatskoj tokom prve polovine devedesetih godina dvadesetog veka”, u: Kovač, Senka, ed., P
Naumović, Slobodan,“Instrumentalised Tradition: Traditionalist Rhetoric, Nationalism and Political Transition in Serbia, 1987-1990”, in: Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović
Naumović, Slobodan, “‘Otpor!’ kao postmoderni Faust : društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i ‘izborna revolucija’ u Srbiji”, Filozofija i društvo. Br. 3(31
Naumović, Slobodan,“Da li je Faust bio Otporaš? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i političkih
Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.
Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.
Недељковић, С. (ур.). (2008). Савремена култура Срба на КиМ. Крушевац. Баштиник.
Владимир Рибић, Национализам хрватских комуниста у време „Маспока“, Antropologija, sv. 6, 2008, 54-74. Владимир Рибић, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у Ср
Владимир Рибић, Подељена нација. Српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000, Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (Књ. 16), Београд, 2005, 17-156.
Slobodan Naumović, „OTPOR!“ KAO POSTMODERNI FAUST: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i „izborna revolucija“ u Srbiji, Filozofija i društvo 3, 2006, 147-
Владимир Рибић, Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији, Етноантрополошки проблеми, год. 3, св. 1 (н. с), 2008, 229-242. Nebojša Vladisavljević, Nat
Martin, Emily 1998 Anthropology and the Cultural Study of Science: Science, Technology and Human Values 23, 1: 24-44
Downey, G. L. 2001 Science and Technology, Anthropology of, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (u daljim referencama: IESBS)13629-13633
Eickelman, D. F. 2001 Knowledge, Anthropology of, IESBS 8117-8120
Franklin, Sarah. 1995 Science as culture, cultures of science. Annual Review of Anthropology 24:163-184
Latour, Bruno 1990 Postmodern? No, Simply AModern! Steps Towards an Anthropology of Science. Studies in the History and Philosophy of Science 21, 1: 145-171
Woolgar, S. 1991 What is Anthropological About the Anthropology of Science? Current Anthropology 32, 1: 79-81
Layne, Linda 2000 The Cultural Fix: An Anthropological Contribution to Science and Technology Studies. Science, Technology, & Human Values 25, 4: 492-519
Turner, S. & Sullenger, K. 1999 Kuhn in the classroom, Lakatos in the lab: Science educators confront the nature-of-science debate. Science, Technology and Human Values 24,1: 5-30
Latour, Bruno and Steve Woolgar 1986 Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press (An Anthropologist Visits the Laboratory, 43-90)
Shapin, Steve 1988 Following Scientists Around. Social Studies of Science 18: 533-50
Latour, B. 2005 Nikada nismo bili moderni: Ogled iz simetrične antropologije. Zagreb: Arkzin
Jacobson, David i C. A. Ziegler 1998 Insider and Outsider Perspectives in the Anthropology of Science: A Cautionary Tale. Perspectives on Science 6, 4: 361-370
Harding, S. 2005 Multikulturalnost i nauka: postkolonijalizmi, feminizmi, i epistemologije. Podgorica: CID
Agarwal, Arun 1995 Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge. Development and Change 26: 413-39
Philip K. S. 2001 Indigenous Knowledge: Science and Technology Studies, IESBS 7292-7297
Ticineto Clough, P. 2001 On the Relationship of the Criticism of Ethnographic Writing and the Cultural Studies of Science. Cultural Studies <=> Critical Methodologies 1: 240-258
Franklin, S. 2003 Re-thinking nature–culture: Anthropology and the new genetics1. Anthropological Theory 3, 1: 65–85
Jasanoff, S et al (eds.) 1995 Handbook of Science and technology Studies. Thousand Oaks: Sage: Edge, Knorr Cetina Karin Laboratory Studies: The Cultural Approach to the Study of Science, 140-166; Ashm
Biagoli, M. 1999 The Science Studies Reader. New York: Routledge
(SSR) Porter, T. M. Quantification and the Accounting Ideal in Science, 406; Rouse, J. Understanding Scientific Practices, 442-456
MILENKOVIĆ, Miloš. Problemi konstitucionalizacije multikulturalizma - pogledi iz antropologije : deo prvi: o "očuvanju identiteta". Etnoantropol. probl., 2008, god. 3, sv. 2, str. 45-57
Ka politici srpske antropologije za XXI vek / Miloš Milenković. - Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2010
↑↑↑