Етнологија и антропологија

Курс:
Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Марина Симићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс пружа увод у основне концепте дефинисања/проучавања материјалне културе и, са њом повезаног, културног наслеђа, у оквиру антропологије и сродних дисциплина. У оквиру курса се разматрају различити аспекти предмета: аутентичност, контекст, стил, облик, реалност, репрезентација, технологија, трансформација, глобализација и глокализација. Разматрају се и учешће културног наслеђа у обликовању идентитета, однос културног наслеђа и савремена култура, музејске збирке, заштићени споменици, предеоне целине и споменици природе као материјални извори за антрополошка истраживања. Практична настава се организује у музејима и заводима за заштиту споменика културе.
Циљ изучавања курса: Основни циљ курса је развијање критичког мишљења о опредмећеној стварности, изборима репрезентативних облика њене класификације, репрезентације, депоновања за будућност и извор за читање/тумачење/обликовање прошлости.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: предавања, радионице, дискусионе групе, консултације, писање семинарских радова
План курса:

1. недеља
предавање - уводно предавање: оквир и структура предмета

2. недеља
предавање - дефинисање материјалне културе, однос према целини културе

3. недеља
предавање - дефиниције културног наслеђа

4. недеља
предавање - предмет: аутентичност, контекст

5. недеља
предавање - предмет: стил, облик

6. недеља
предавање - предмет: реалност, репрезентација

7. недеља
предавање - предмет: технологија, трансформација

8. недеља
предавање - предмет: глобализација, глокализација

9. недеља
предавање - културно наслеђе: однос према прошлости/историји

10. недеља
предавање - културно наслеђе: учешће у обликовању идентитета

11. недеља
предавање - културно наслеђе и савремена култура

12. недеља
предавање - материјални извори за антрополошка истраживања: музејске збирке

13. недеља
предавање - материјални извори: заштићени споменици, предеоне целине, споменици природе

14. недеља
- - припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гавриловић, Љиљана. 2007. Култура у излогу: ка новој музеологији. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 60, 113-129
Гавриловић, Љиљана. 2009. O политикама, идентитетима и друге музејске приче. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 65, стр. 27-48, 91-108.
Gavrilović, Ljiljana. 2012. Nepostojeće nasleđe zemlje koje nema. U: Ivan Kovačević, OGLEDI O JUGOSLOVENSKOM KULTURNOM NASLEĐU, Etnološka biblioteka 61, str. 39-56.
Kovačević, Ivan. 2012. Jugoslovensko kulturno nasleđe – od jugoslovenske ideje do jugonostalgije. U: Ivan Kovačević, OGLEDI O JUGOSLOVENSKOM KULTURNOM NASLEĐU, Etnološka biblioteka 61, str. 7-20
Mijić, Emilija. 2011. Yustalgija: sećanje i materijalna kultura socijalizma kao okvir za konzumiranje sadašnjosti. Etnoantropološki problemi 6 (3), 763-782.
Fuko, Mišel. 2005. "Druga mesta". U: Mišel Fuko: 1926-1984-2004: hrestomatija, str. 29-36. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija
Општа допунска литература
Woodward, Ian. 2007. Understanding Material Culture. SAGE. 3-31
Berger, Arthur Asa. 2009. What Objects Mean: An Introduction to Material Culture. Left Coast Press
Eriksen,Thomas Hylland. 2001. "Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concepts of culture". http://folk.uio.no/geirthe/UNESCO.html
Jokilehto, J. 1990/2005. DEFINITION OF CULTURAL HERITAGE. REFERENCES TO DOCUMENTS IN HISTORY. ICCROM.
↑↑↑