Филозофија

Мастер академске студије филозофије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер филозоф
Услови уписа: Завршене основне академске студије филозофије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије филозофије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије филозофије усмерене су на развијање општих и специфичних знања и вештина способних за самостално oбављање посла филозофа и оспособљавање за истраживачки рад у области филозофије. Циљеви дипломских академских студија филозофије су: - стицање темељних знања из свих области филозофије; - широко упознавање са историјом филозофије; - темељно упознавање логике и методологије; - оспособљавање за прецизно и лако сналажење у разним сферама знања; - упознавање са свим релеватним теоријама вредности: етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије; - оспособљавање за квалитетан приступ свим областима живота које захтевају добро познавање људских вредности и вредносних орјентација; - упознавање са савременим тенденцијама у развоју филозофских идеја; - oспособљавање за практичну примену стечених знања; - развијање креативних способности, академских и професионалних вештина неопходних за професионално деловање и даље усавршавање.
Студијски програм дипломских академских студија филозофије – мастер структуриран је тако да током два семестра студент похађа три једносеместрална предмета. Изборни предмети су груписани у четири изборне позиције, односно четири предмета имају статус тзв. главних предмета, у зависности од интересовања студената за различите области (историја филозофије, логика и методологија, етика и естетика). Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из других студијских програма дипломских академских студија филозофије – мастер са других одељења Филозофског факултета или других факултета, уз претходну сагласност ментора. За израду и одбрану завршног рада предвиђено је 30 ЕСПБ.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Дипломирани студенти филозофије ће по завршетку дипломских студија – master стећи широко и темељно знање из свих кључних области филозофије. Широко познавање историје филозофије даје образовање највишег квалитета, темељно познавање логике и методологије, пре свега методологије наука,омогућава лако и прецизно сналажење у разним сферама знања, док упознавање са свим релевантним теоријама вредности (етика, естетика, филозофија политике и права, филозофија културе, филозофија религије, итд.) треба да омогући квалитетан приступ вредностима и оним областима живота који захтевају добро познавање људских вредности и вредносних оријентација. Опис исхода учења Диплома из филозофије пружа оспособљеност за веома широк спектар послова високог нивоа сложености, и да су дипломирани филозофи – master – оспобљени за самостални рад не само у предавачким делатностима у школама, већ и за високо сложене послове у култури, администрацији, издаваштву, итд.
↑↑↑