Филозофија

Курс:
Методика праћења и оцењивања наставног рада (мастер)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Праћење и оцењивање у наставном процесу: 1. у контексту планирања и евалуације наставе, 2. у контексту разумевања и подстицања учења ученика. Функције оцењивања. Проблеми у оцењивању. Врсте и облици оцењивања: Формативно и сумативно оцењивање. Оцењивање у ранговима и описно оцењивање. Скале оцена. Оцењивање и стандарди компетенција. Активности и поступци у процесу праћења и оцењивања: Одређивање критеријума оцењивања. Креирање евалуативних активности и задатака. Подстицање самоевалуације ученика и улога документације о раду ученика (портфолио). Повратна информација. Тестови знања: Нормативни и критеријски тестови. Особине тестова. Структура теста знања. Врсте задатака (према нивоу знања и форми питања). Практична настава: Анализа процеса оцењивања у школи. Планирање евалуативних активности у настави. Конструкција нацрта теста знања. Формулисање описне оцене. Вежбање у давању усмене повратне информације. Вођење портфолиа.
Циљ изучавања курса: стицање знања о улози, начинима и проблемима праћења и оцењивања у настави, оспособљавање студената да учествују у процесу праћења и оцењивања рада ученика
Предуслови за полагање: положени предмети Психологија за наставнике и Основе педагогије са дидактиком, или њихово истовремено похађање.
Облици наставе: предавање, дискусије и дебате, решавање проблема, креирање евалуативних активности, конструкција тестова, опсервације и анализа материјала прикупљеног у пракси
↑↑↑