Историја уметности

Курс:
Ћирилска палеографија са дипломатиком (докт.)
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру дипломатике пажња се поклања структури повеље, језику на коме је састављена повеља или други акт правне садржине, његовом физичком изгледу и очуваности. У оквиру палеографије изучавају се типови писма којим је се пишу повеље, хронолошки аспект употребе појединих типова канцеларијског писма, могућности реконструкције канцеларија.
Циљ изучавања курса: Стицање знања која омогућују самосталан практичан рад на српском дипломатичком материјалу.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Старословенски језик 1 и 2 на основним студијама.
Облици наставе: После неколико уводних предавања, студенти морају активно да се укључе у наставу (заједно са наставником анализирају све битне одлике документа).
План курса:

1. недеља
предавање - Проблем диглосије у средњовековним правним актима, 2 часа

1. недеља
предавање - Физички изглед повеље, 1 час

1. недеља
предавање - Развој српског канцеларијског писма, 2 часа

2. недеља
предавање - Аутобиографски елементи у аренгама, 2 часа

2. недеља
предавање - Библијске алуије и цитати у аренгама, 3 часа

3. недеља
предавање - Најстарије ћирилске исправе Дубровачког архива, 5 часова

4. недеља
предавање - Хиландарски архив, средњовековне повеље 1, 5 часова

5. недеља
предавање - Хиландарски архив, средњовековне повеље 2, 5 часова

6. недеља
предавање - Хиландарски архив, средњовековне повеље 3, 5 часова

7. недеља
предавање - Хиландарски архив 4, 5 часова

8. недеља
предавање - Рускова књига, 5 часова

9. недеља
предавање - Прва дечанска повеља, 5 часова

10. недеља
предавање - Светостефанска повеља, 2 часа

10. недеља
предавање - Повеља Светих арханђела код Призрена, 3 часа

11. недеља
предавање - Канцеларија епохе Царства, 5 часова

12. недеља
предавање - Повеље кнеза Лазара, 5 часова

13. недеља
предавање - Повеље деспота Стефана Лазаревића, 5 часова

14. недеља
предавање - Босанске ћирилске повеље, 5 часова

15. недеља
предавање - Акта писана ћирилицом у време турске власти, 5 часова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V.Mošin, Metodološke bilješke o tipovima pisma u ćirilici, Slovo 15-16 (1965) 150-180
Г.Чремошник, Студије из српске палеографије и дипломатике I: Терминологија ћирилске палеографије и врсте ћирилског писма, Гласник Српског научног друштва 21 (Скопље 1940) 1-8
G.Čremošnik, Srpska diplomatska minuskula, Slovo 13 (1963) 119-135
П.Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971
Д.Богдановић, Развој ћирилског писма у Србији до XV века, у: Студије из старе српске књижевности, Београд 1997, 128-164
Стари српски архив 1-6 (Београд - Бања Лука 2002-2007)
G.Čremošnik, Postanak i razvoj srpske ili hrvatske kancelarije u Dubrovniku, Anali Historijskog institut u Dubrovniku I/1 (Dubrovnik 1963) 73-83
С.Мишић - Т.Суботин-Голубовић, Светоарханђеловска повеља, Београд 2003
М.Грковић, Прва хрисовуља манастира Дечани, Београд 2004
Општа допунска литература
Лексикон српског Средњег века.Прирдили С.Ћирковић и Р.Михаљчић, Београд 1999
↑↑↑