Историја уметности

Курс:
Архитектура у Србији 1918-1941 (ОАС)
У оквиру предмета: Архитектура у Србији 1918-1941
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: -Предмет овог изборног курса обухвата један од најпродуктивнијих периода у историји архитектуре на тлу данашње Србије. Архитектура је током међуратног периода стилски и типолошки свакако поседовала највећи диверзитет. Током слушања овог изборног курса, студенти ће имати прилике да се детаљније упознају са феноменима који су се јављали у архитектури од 1918. до 1941. године, као што је утицај руских архитеката, продукција споменичке архитектуре, урбанистички развој и стратегије по питању становања, архитектура у служби југословенства и др.
Циљ изучавања курса: -Циљ курса је да студенти стекну одређења знања о међуратној архитектури у Србији, а која нису обухваћена обавезним предметом.
Предуслови за полагање: -Нема посебних предуслова
Облици наставе: -Излагања наставника и сарадника, презентације студената, дискусије, пракса
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс
Увод у архитектуру на тлу данашње Србије у периоду између два светска рата; упознавање са основним проблемима, феноменима и оквирима изборног курса, као и са литературом и формом слушања и полагања испита
Литература: Z. Manević, „Novija srpska arhitektura“, u: Srpska arhitektura 1900-1970, Bеograd 1972. Лексикон неимара (уредио З. Маневић), Београд-Подгорица 2008.

2. недеља
предавање - Трагање за националним стилом у профаној и сакралној архитектури
Преглед развоја националног стила, кроз ауторске опусе и грађевине
Литература: A. Kадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури, средина XIX – средина XX века, Београд 2007; V. Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010;В. Путник, „Фолклоризам у архитектури Београда (1918-1950)“, Годишњак града Београда LVII (2010), 175-210.

3. недеља
предавање - Пост-академизам
Идеолошке основе, стилска обележја и примери архитектуре међуратног академизма
Литература: Б. Несторовић, „Постакадемизам у архитектури Београда“, Годишњак града Београда XX (1973), 339-381; А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (19-20.век), Београд 2005.

4. недеља
предавање - Руски емигранти
Долазак емиграната из Русије у Краљевину СХС. Допринос развоју југословенске архитектуре и културе. Делатност на тлу Србије
Литература: M. Đurđević, А. Каdijević, “Russian Emigrant Architects in Yugoslavia (1918-1941)ˮ, Centropa 2 (2001): 139-148; А. Кадијевић, „Улога руских емиграната у београдској архитектури између два светска рата“, Годишњак града Београда XLIX-L (2002-2003): 131-142. M. Jovanović, „Кralj Аleksandar I i ruski umetnici“, u: Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka, knjiga 1, ed. Miodrag Sibinović, Beograd 1994, 93–97.

5. недеља
предавање - Меморијална архитектура
Споменици као носиоци међуратне културе сећања. Архитектура јавних споменика, гробљанских маузолеја и костурница. Преглед најзначајнијих дела.
Литература: O. Manojlović Pintar, Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989, Beograd 2014.

6. недеља
предавање - Сакрална архитектура
Богомоље свих конфесија у Србији.Водећи градитељи и главна дела
Литература: V. Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010; Ђ.Боровњак, Верски објекти у Београду, Београд 2013.

7. недеља
предавање - Експресионизам
Романтичарски и модернистички експресионизам.Примери и идеје
Литература: А. Кадијевић, „Експресионизам у београдској архитектури (1918-1941)“, Наслеђе XIII (2012): 59-77.

8. недеља
предавање - Конституисање југословенске идеје кроз архитектуру
Архитектонско југословенство - између идеологије и праксе. Распростирање и главни примери на тлу Србије
Литература: A. Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, Beograd 2007. A. Kadijević, “Between unitarism and regionalisms: Architecture in Yugoslavia (1918-1941)ˮ, in: Architecture of independence in Central Europe/Architektura niepodległości w Europie Środkowej, Krakow 2018, 248-274.В. Путник, Архитектура соколских домова у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевини Југославији, 2015.

9. недеља
предавање - Улога жена архитеката
Стваралачки доприноси Данице Којић, Јованке Бончић Катеринић, Милице Крстић и других жена архитеката у Србији
Литература: Д. Ђурић Замоло, „Грађа за проучавање дела жена архитеката са Београдског универзитета, генерације 1896-1940. године“, Пинус записи 5 (1996), 1-92 (приредио А.Кадијевић)

10. недеља
предавање - Урбанистички развој градова и нова стамбена насеља
Урбани развој Београда, Ниша и Новог Сада, главних центара међуратне Србије
Литература: Z. Manević, „Novija srpska arhitektura“, u: Srpska arhitektura 1900-1970, Bеograd 1972; V. Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010.

11. недеља
предавање - Појава и развој модернизма
Рани, зрели и позни модернизам.Утицаји из средње и западне Европе
Литература: Lj. Blagojević, Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919–1941, Cambridge (Mass.) 2003.В. Камилић, „Осврт на делатност Групе архитеката модерног правца“, Годишњак града Београда LV-LVI (2008-2009): 239-264.Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду, Београд 2001.

12. недеља
предавање - Развој стамбене архитектуре
Београдски стан. Развој стамбене архитектуре у Србији у светлу различитих стилистичких концепција
Литература: В. Путник, „Прилог проучавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда“, Наслеђе XIII (2012): 153‒166.Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду, Београд 2001.V. Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010.
↑↑↑