Класичне науке

Курс:
Енглески језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Енглески језик 1
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
мр Нина Влаховићнаставник страног језика
Милица Стојановићнаставник страног језика
мр Ана Поповић-Пецићнаставник страног језика
Маја Стевановићнаставник страног језика
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји наставе одређени су постављеним циљевима, и чине их изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда - увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Филозофском факултету.
Циљ изучавања курса: Овладавање граматичким структурама општег академског језика. Развијање различитих вештина читања и разумевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Филозофском факултету.
Предуслови за полагање: Најмање 8 година учења језика током претходног школовања (у основној и средњој школи).
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената и излагање плана наставе

2. недеља
предавање - Изражавање садашњости
- Разумевање и обрада текста - Изражавање садашњости

3. недеља
предавање - Изражавање садашњости
- Разумевање и обрада текста - Изражавање садашњости

4. недеља
предавање - Изражавање прошлости
- Разумевање и обрада текста - Изражавање прошлости

5. недеља
предавање - Изражавање прошлости
- Разумевање и обрада текста - Изражавање прошлости

6. недеља
предавање - Изражавање прошлости
- Разумевање и обрада текста - Изражавање прошлости

7. недеља
предавање - Изражавање будућности
- Разумевање и обрада текста - Изражавање будућности

8. недеља
предавање - Изражавање будућности
- Разумевање и обрада текста - Изражавање будућности

9. недеља
предавање - Инфинитиви
- Разумевање и обрада текста - Инфинитиви

10. недеља
предавање - Изражавање модалности
- Разумевање и обрада текста - Изражавање модалности

11. недеља
предавање - Mодални глаголи са перфектним инфинитивом
- Разумевање и обрада текста - Mодални глаголи са перфектним инфинитивом

12. недеља
предавање - Изражавање активног и пасивног стања
- Разумевање и обрада текста - Изражавање активног и пасивног стања

13. недеља
предавање - Припрема за контролни тест

14. недеља
предавање - - Контролни тест

15. недеља
предавање - - Анализа контролног теста

16. недеља
предавање - Слагање времена (индиректни говор)
- Разумевање и обрада текста - Слагање времена (индиректни говор)

17. недеља
предавање - Глаголски начин (индикатив, конјунктив, императив)
- Разумевање и обрада текста - Глаголски начин (индикатив, конјунктив, императив)

18. недеља
предавање - Кондиционалне реченице
- Разумевање и обрада текста - Кондиционалне реченице

19. недеља
предавање - Партиципи
- Разумевање и обрада текста - Партиципи

20. недеља
предавање - Посебне глаголске структуре
- Разумевање и обрада текста - Посебне глаголске структуре

21. недеља
предавање - Обнављање пређених граматичких структура
- Разумевање и обрада текста - Обнављање пређених граматичких структура

22. недеља
предавање - Реченични конектори
- Разумевање и обрада текста - Реченични конектори

23. недеља
предавање - Релативне клаузе
- Разумевање и обрада текста - Релативне клаузе

24. недеља
предавање - Именице
- Разумевање и обрада текста - Именице

25. недеља
предавање - Герунди
- Разумевање и обрада текста - Герунди

26. недеља
предавање - Детерминатори
- Разумевање и обрада текста - Детерминатори

27. недеља
предавање - Детерминатори
- Разумевање и обрада текста - Детерминатори

28. недеља
предавање - Обнављање пређених граматичких јединица
- Разумевање и обрада текста - Обнављање пређених граматичких јединица

29. недеља
предавање - Припрема за испит
- Припрема за испит

30. недеља
предавање - Припрема за испит
- Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Стојановић, М. English for Sailing on the River of Time, Archaeology and Art History Studies
Svetlana R. Stojić, English Grammar Exercises for Undergraduate Studies, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vlahovic N., English Grammar in Context, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Општа допунска литература
Alexander, L.G. Longman English Grammar. London: Longman
Поповић, Љ. и Мирић В. Граматика енглеског језика са вежбањима. Београд: Завет.
Swan, M. Practical English usage. Oxford: OUP.
↑↑↑