Класичне науке

Курс:
Теорија историје (мастер)
У оквиру предмета: Теорија историје
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Полазећи од темељних теоријских концепата, курс пропитује наслеђе различитих историографских усмерења са нагласком на тенденцијама присутним у неколико последњих деценија. Тематски профилисани часови су полазна тачка компаративног проучавања богате традиције која укључује студије културе у ширем смислу. За сваки час вежби, као обавезно штиво предвиђени су и посебни изворни текстови у вези са назначеном темом, аутора као што су Блок, Февр, Бродел, Елијас, Кар, Фуко, Герц, Бурдије, Скинер, Козелек, Рикер и други.
Циљ изучавања курса: Упознавање са правцима и проблемима теоријског мишљења као саставног дела историјске науке; развијање опште методолошке културе историчара у сагласју са савременим историографским кретањима.
Предуслови за полагање: уписане мастер студије
Облици наставе: предавања, семинарски
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Берк, Историја и друштвена теорија, Београд, 2002.
Е. Брајзах, Историографија, Београд, 2009.
Општа допунска литература
Р. ван Дилмен (ур.), Историја: лексикон појмова, Београд, 2010.
Р. Еванс, У одбрану историје, Београд, 2007.
Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Wesleyan, 2005.
В. Сал (ур.), Историчари, Београд, 2008.
Faire de l’histoire. Nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets (sous la direction J. Le Goff, P. Nora), Gallimard 1974.
G. M. Spiegel (ed.), Practicing History: New Directions in Historical Writing After the Linguistic Turn, New York, 2005.
П. Берк, Основи културне историје, Београд, 2010.
P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000.
R. Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, Columbia University Press, 2004.
R. F. Berkhofer, Beyond the Great Story: History as Text and Discourse, Harvard University Press, 1997.
↑↑↑