Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
28.6. у 14 Амф, 101

Mотивација и емоције
3.7. у 12 Амф, 101

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
1.7. у 14 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
25.6. у 16:30  25.6. у 15:30, Амф. Амф.

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 (писмени), Статистика у истраживању образовања
24.6. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени испит
26.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
25.6. у 9 208

Генетика
2.7. у 10 214

Психологија опажања
29.6. у 12  24.6. у 12, 101 101

Историјски увод у психологију
2.7. у 14 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
1.7. у 17 Амф.

Психологија личности
24.6. у 19  24.6. у 12, 101 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
26.6. у 16:30 Амф.

Психологија учења
25.6. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
24.6. у 10 104

Психологија менталног здравља
3.7. у 10 Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a, где ће бити објављено и време одржавања испита
2.7. 106III ГОДИНА
Генетика
2.7. у 10 214

Општа психопатологија
3.7. у 17  24.6. у 17, Амф. Амф.

Психологија интелигенције
2.7. у 10 101

Увод у психологију образовања
1.7. у 10 101

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
25.6. у 14  25.6. у 13, Амф. Амф.

Социјална психологија, Основи социјалне психологије (студенти андрагогије, социологије и педагогије)
26.6. у 14 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
1.7. у 13  26.6. у 14, 101 105

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
3.7. у 14 101

Основи психотерапије и саветовања
3.7. у 11 214

Увод у клиничку психологију
27.6. у 11 103

Kаријерa и организација, Каријера
24.6. у 10 Амф.

Неуропсихологија (проф. Надежда Крстић)
28.6. у 12 Амф.

Развојна психопатологија
26.6. у 14 105

Психологија породице
29.6. у 10 103

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
у договору са наставником

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза и писмени испит
24.6. од 9 до 11 учионица ЦОН

Психологија религије
26.6. у 14 105IV ГОДИНА
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Примењена социјална психологија
у договору са наставником

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
2.7. С04

Психолошке школе и правци
2.7. у 14 Амф.

Психологија уметности
29.6. у 12  24.6. у 12, 101 101

Методе клиничке процене - предаја досијеа
19.6. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
19.6. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
25.6. у 11 257

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене
25.6. у 14  25.6. у 9, 105 105

Основи психотерапије и саветовања (део код Н. Петровића)
3.7. у 11 214

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
27.6. у 9 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
27.6. у 9 258

Интервенције у кризи
3.7. у 10 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
28.6. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
3.7. у 14 101

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
2.7. у 14  24.6. у 15, 258 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
28.6. у 10

Психопатологија групних процена
26.6. у 14 105

Емоционални развој, Афективни развој
26.6. у 16:30 Амф.

Психологија учења и наставе
1.7. у 10 101

Психологија даровитости
2.7. у 10 101

Комуникацијске вештине
28.6. у 17 214

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
27.6. у 17 105

Морални развој
26.6. у 16:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
28.6. у 10 Амф.

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
1.7. у 10 101

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
24.6. од 11 до 13 ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком,Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
27.6. у 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
27.6. у 10 201

Селекција и процењивање запослених
24.6. у 16  24.6. у 12, 208 201

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким, системима
29.6. у 11  24.6. у 10, Амф. 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
24.6. у 16  24.6. у 12, 208 201

Стрес на раду
1.7. у 13  26.6. у 14, 101 105

Организационе промене и развој
25.6. у 10 201МАСТЕР
Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
19.6. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
19.6. у 14 257

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
1.7. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
25.6. у 9 251

Клиничке неуронауке
24.6. у 15  27.6. у 17:30, 251 251

Управљање променама
25.6. у 10 201

Професионална и етичка питања у психологији рада
24.6. у 16  24.6. у 12, 208 201

Школска психологија
27.6. у 17 105

Психолошке основе образовне политике (мастер)
1.7. у 10 101

Морални развој (мастер)
26.6. у 16:30 Амф.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 21.6.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
3.7. у 12 264

Когнитивно - бихејвиорална терапија
27.6. у 9 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм (Н. Петровић)
24.6. у 17 258

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм (С. Светозаревић)
29.6. у 12 282

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и притичка питања у клиничкој психологији
27.6. у 11 103
↑↑↑