Психологија

Курс:
Психологија учења и наставе (осн.)
У оквиру предмета: Психологија учења и наставе
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
др Данијела Петровићредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићвиши научни сарадник
др Драгица Павловић - Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Учење у ваншколском и у школском контексту 2. Трансфер учења и писменост 3. Психолошке теорије и школско учење 4. Метакогниција и саморегулисано учење 5. Мотивација 6. Улоге наставника 7. Облици организовања наставе 8. Настава и разноврсност ученика: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике 9. Истраживање учења, наставе и сопствене праксе 10. Школа као контекст учења, развоја и рада.
Циљ изучавања курса: Психологија учења и наставе је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и сложеност процеса учења у школи и сложеност наставничке улоге, те да професионалну улогу психолога у образовању конципирају у складу с тим.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курсеве Психологија учења и Увод у психологију образовања.
Облици наставе: Предавања: 3 часа недељно (укупно 39 сати) Вежбе: блок настава 6 x 6 часова (укупно 36 сати) Напомена: Вежбе су интерактивне
План курса:

1. недеља
предавање - Учење у ваншколском и школском контексту
I УЧЕЊЕ У ВАНШКОЛСКОМ И У ШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ 1. Учење у свакодневном контексту 1. 1. "Шегртовање" у културом моделованом контексту 1. 2. Спонтана знања и имплицитне теорије о људском учењу 2. Улога образовања у људском и друштвеном развоју 2. 1. образовање и индивидуални развој 2. 2. образовање и филогенетски развој 2. 3. образовање и друштвени развој

2. недеља
предавање - Трансфер учења и писменост
II ТРАНСФЕР УЧЕЊА И ПИСМЕНОСТ 1. Стицање писмености у различитим образовним областима као циљ учења 2. Трансфер: појам, тумачења, услови 3. Начини подршке учења за трансфер 4. Контроверзна питања: знање, дубоко разумевање, примена

2. недеља
вежбе - Активно учење
(презентација програма)

3. недеља
предавање - Психолошке теорије и школско учење: Бихејвиоризам
III ПСИХОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ И ШКОЛСКО УЧЕЊЕ 1. Бихејвиоризам и школа

3. недеља
вежбе - Анализа тока учења једног детета
(теренски рад)

4. недеља
предавање - Хуманистичка психологија и школа

4. недеља
вежбе - Програм по избору
(приказ програма)

5. недеља
предавање - Когнитивна психологија и школа

5. недеља
вежбе - Развој културе критичког мишљења
(приказ програма)

6. недеља
предавање - Социјални конструктивизам и школа

7. недеља
предавање - Метакогниција и саморегулисано учење
IV МЕТАКОГНИЦИЈА И САМОРЕГУЛИСАНО УЧЕЊЕ 1.Метакогниција: извори, облици и развој у школсик условима 2.Стицање саморегулисаног учења у школи

7. недеља
вежбе - Анализа часа
(анализа школксог часа из угла различитих психолошких теорија)

8. недеља
предавање - Разноврсност: индивидуалне, групне, развојне и културне разлике
V РАЗНОВРСНОСТ: ИНДИВИДУАЛНЕ, ГРУПНЕ, РАЗВОЈНЕ, КУЛТУРНЕ РАЗЛИКЕ 4.1 Когнитивни стилови и стилови учења 4.2 Полне разлике и настава 4.3 Културне разлике и мултикутурално образовање 4.4. Образовање деце са посебним потребама

9. недеља
предавање - Мотивација
VI МОТИВАЦИЈА 3.1 Теорије мотивације и њихове импликације у настави 3.2 Мотивација за школско учење 3.3 Мотив постигнућа 3.4 Стратегије за подстицање мотивације

10. недеља
предавање - Улоге наставника и облици организовања наставе
VII УЛОГЕ НАСТАВНИКА И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ 1. Улоге наставника 2. Методе учења и наставе 3. Самоевалуација и планирање наставе 4. Давање повратне информације у педагошко-инструктивном раду

10. недеља
предавање - Израда предлога иновативне компоненте наставе
(израда и испробавање у одељењу иновативне компоненте наставе)

11. недеља
предавање - Стварање и одржавање подстицајне средине за учење
5. Стварање и одржавање подстицајне средине за учење 6. Истраживање учења, наставе и сопствене праксе

12. недеља
предавање - Школа као контекст учења, развоја и рада
VIII ШКОЛА КАО КОНТЕКСТ УЧЕЊА, РАЗВОЈА И РАДА. 1. Школска правила, школска атмосфера 2. Развој школе као институције

13. недеља
предавање - Завршни преглед
VI ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В., Миљковић, Д. (2003) Психологија образовања, Загреб, ИЕП-ВЕРН’ (одабрана поглавља)
Ковач Церовић, Т. и др. (2011): Школска мотивација: Извештај о истраживању. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања
Ковач Церовић, Т.(1998): Како знати боље: Метакогнитивни развој у свакодневном односу између мајке и детета. Београд: Институт за психологију (одабрана поглавља)
Ивић, И., Пешикан,А., Антић, С (2001): Активно учење 2, Београд: Институт за психологију, 114-122, 180-191
Павловић-Бабић, Д., кузмановић, Д. (2006): Читалачка писменост код петнаестогодишњака у Србији. Емпиријска истраживања у психологији, Београд: Институт за психологију 39-46
Пелетије, Л., Валеран, Р. (1997): Уверења едукатора и унутрашња мотивација едуканата. Психологија у свету, II, 2, 106-119
Вучић, Л. (1991) Педагошка психологија (одабрана поглавља)
Рогоф, Б (1996): КОЛ интерактивни модел учења и васпитања. Психологија у свету I, 2, 111-125
Пешић, ј., Плут, Д. (2007): Критеријуми за процену квалитета уџбеника, у: Плут, Д. (уредник): Квалитет уџбеника за млађи школски узраст, Београд: Институт за психологију.
Општа допунска литература
Ковач Церовић, Т., Росандић, Р., Попадић,Д (1996): Учионица добре воље 1, УНИЦЕФ
Ковач Церовић, Т. и др. (1995): Игром до спознаје: приручник за радионице са децом од 7-14 година. Београд: UNCHR
Ignjatović-Savić, N., Kovač-Cerović, T., Plut, D., Pesikan, A. (1988): Social Interaction in Early Childhood and its Developmental Effects. In: Valsiner, J (Ed): Child Development within Culturally Structured Environments, Ablex
Група аутора (2009): Школа по мери детета 2, Београд: Save the Children UK, 10-35
Група аутора (2007): Култура критичког мишљења: Теоријско заснивање и импликације за наставу. Београд: Институт за психологију, Група МОСТ, 47-73
Лазаревић, Д. (2004): Дечија интересовања и стварање средине за учење. Настава и васпитање, 53, 4-5, 343-349
Пешић, Ј. (2005): Проблемски дискурс уџбеника Психологија, 38, 3, 225-237
Радовановић, В. (1993): Емпатичност средњошколских наставника, Психологија, XVI, 1-2, 11-50
Dauite, C., Kovacs Cerovic, T. (у штампи): Dynamic storytelling: social transformation role of Pedagogical Assistants in Serbia. OSCE, Институт за псилогију
Пешић, Ј. (2003): Критичко мишљеље између помодарства и промишљања, Психологија, 36, 4, 411-423
↑↑↑