Социологија

Курс:
Социјална демографија (осн.)
У оквиру предмета: Социјална демографија
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Битне теме савремене демографије(недовољно рађање и природно обнављање, промене у старосној структури, старење, савремене миграције, економске, етничке, брачне и друге културно антрополошке структуре, теорија транзиције). Нагласак је повезивању социјалних и демографских појава, разумевању како демографска ситуација одређује могућности, обим и домете социјалних промена, као и vice versa. Тумачење популационих феномена из шире, хуманистичке перспективе, комбиновањем угла различитих научних области, од економије, социологије, до антропологије, психологије, али и уношењем одговарајућих парадигми, постмодернизма, феминистичких студија, и сл. Као резултат требало би да кандидати стекну способност да изаберу неки територијални сегмент популације и да га обраде као студију случаја (на пример Популација Београда, брачне структуре, 1991-2011), користећи социјално демографски приступ, тј комбиновањем статистичког и социолошког приступа, односно секундарне анализе релевантних студија.
Циљ изучавања курса: Упознавање са најновијим емпиријским подацима и теоријским парадигмама, као и са богатом статистичком грађом, могућностима њеног коришћења у социјално демографским анализама и креирање одговарајућег теоријско интерпретатаивног оквира.
Предуслови за полагање: Историја политичких и социјалних теорија (О), Соц. историја (О), Увод у социологију 1 (О), Општа историја (О), Основе филозофије (О).
Облици наставе: Предаваља, радионице, семинари, вежбе на подацима статистичких публикација, презентације, филмови, гостовања.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час, упознавање са студентима, са предметом, историјат дисциплине

2. недеља
предавање - Појмови и процеси 2.део

3. недеља
предавање - Природно кретање становништва - наталитет и фертилитет

4. недеља
предавање - НАталитет и фертилитет - други део

5. недеља
предавање - Морталитет - први део

6. недеља
предавање - Морталитет - други део, чиниоци

7. недеља
предавање - Миграције становништва
Провера знања

8. недеља
- - Колоквијум

9. недеља
предавање - Структуре становништва - старење

9. недеља
предавање - Структуре становништва - остале

10. недеља
предавање - Структуре становништва - 3. део

11. недеља
предавање - Теорија демографске транзиције у развијеним државама Запада

12. недеља
предавање - Теорија демографске транзиције у неразвијеним државама Трећег света

13. недеља
- - Друга провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bobic, Mirjana (2007) Demografija i Sociologija : Veza ili Sinteza, Beograd: Sluzbeni Glasnik,
Општа допунска литература
Бобић, Мирјана (2003) Брак или/и партнерство: демографско социолошка студија, Београд, ИСИ ФФ и Чигоја штампа;
Благојевић, Марина (1997) Родитељство и/или фертилитет. Србија крајем деведесeтих, Београд: ИСИ ФФ и Чигоја штампа
Аврамов, Драгана (1993) Појединац, породица и становништво у Раскораку, Београд: Научна књига.
Статистичке публикације, пописи, годишњаци, демографска статистика, одговаралућих година.
Благојевић, Марина (2012) Жене и мушкарци у Србији. Шта нам говоре бројеви? Београд, UNWOMEN
↑↑↑