Социологија

Курс:
Методе истраживања друштвених појава (докт.)
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Жељка Манићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата упознавање различитих приступа у проучавању друш. појава, етичке аспекте током истраживања, комплементарност извора и метода, примену секвенцијалне анализе, оцену ваљаности (унутрашње и спољне) и поузданости резултата, што омогућује примену упоредних истраживања, стандардизацију функционалне анализе и мултиваријациону анализу података. Осим тога, студенти уче како да повежу квалитативни и квантитативни приступ у истраживању. У оквиру практичне наставе студенти уче да креирају план истраживања, да одаберу методе за коришћење постојећих извора података, поступке за прикупљање нове грађе (посматрање, интервју, лични документи, биографски метод, метод случаја) и њихову анализу.
Циљ изучавања курса: Након положеног испита из овог предмета студент је оспособљен за самосталну израду плана истраживања, за коришћење различитих квалитативних и квантитативних метода, за критичко процењивање метода истраживања, као и за њихово унапређење.
Предуслови за полагање: Дипломирани студент (завршен или не мастер или магистериј), знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, разговор о прочитаној литератури, писање краћих семинарских саопштења везаних за истраживачки рад (о неком поступку, формулисање плана истраживања).
План курса:

1. недеља
предавање - Квалитативни/ квантитативни приступ у истраживању
Литература: Богдановић, Марија, Квантитативни приступ у социологији, Службени лист, Београд, 1981,ст.148-154.

2. недеља
предавање - Теорија/истраживање, план истраживања
Литература: Henry, T. Garry (1990) Practical Sampling. Newbury Park: SAGE.
Robert K. Merton O teorijskoj sociologiji, CDD, Zagreb, 1979, st. 153-189
Catherine Hakim, Research design, Allen and Unwin, 1987, p. 144-145.
Richard G.Mitchell, Jr., Secrecy and fieldwork, Sage,1993.

3. недеља
предавање - Ваљаност (унутрашња и спољна), поузданост, eтички проблеми у истраживању
Литература: Jerome Kirk, Marc L. Miller, Reliability and validity in qualitative research, Sage, 1986.

4. недеља
предавање - Методе истраживања - теренско истраживање ("field research")

5. недеља
предавање - Методе истраживања - посматрање
Литература: Robert G. Burgess, In the field, Allen and Unwin, 1984, p.185-209.

6. недеља
предавање - Методе истраживања - интервју
Литература: Martin Bulmer, Sociological research methods,Macmillan, 1984, p.1-53. p.241-262, 294-307.

7. недеља
предавање - Методе истраживања - биографски метод
Литература: Богдановић, Марија, Методолошке студије, Београд, 1994, ст. 9-49 и 81-121.

8. недеља
предавање - Методе истраживања - метод случаја
Литература: Maurice Punch, The politics and ethics of fieldwork, Sage, 1986, p. 29-49.

9. недеља
предавање - Aнализа података и саопштавање резултата
Литература: Richard G.Mitchell, Jr., Secrecy and fieldwork, Sage,1993.

10. недеља
предавање - Упоредно проучавање друштвених појава
Литература: ILIĆ, Vladimir, VELJKOVIĆ, Marta. Neki problemi metodologije socioloških istraživanja : hommage Vojinu Miliću. Sociologija. 2016, vol. 58, no. 1, str. 5-31.
Илић, Владимир, Квалитативни и квантитативни приступ у упоредним истраживањима, Социологија,2000/ 2, ст. 247-269.

11. недеља
предавање - Функционална анализа у социологији
Литература: Илић, Владимир, Функционализам у социологији, Београд, ИСИ ФФ, 1995, стр.99-177

12. недеља
предавање - Епистемолошки и методолошки аспекти мултиваријационе анализе у социологији
Литература: Цвејић Слободан, 1998. Конвергенција социолошке и статистичке методологије - могућности унапређења емпиријског истраживања у социологији. Социологија, бр. 1.

13. недеља
- - разговори са студентима
13. и 14. недеља посвећени су разговорима са студентима о евентуалним нејасноћама и договору о испиту.

14. недеља
- - разговори са студентима
13. и 14. недеља посвећени су разговорима са студентима о евентуалним нејасноћама и договору о испиту.

15. недеља
- - Испит
↑↑↑