Историја уметности

Историја уметности српских земаља у средњем веку 2
Предавачи: др Миодраг Марковићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Програм предмета је тематски, а обухвата систематски преглед српске средњовековне уметности од смрти краља Милутина до Велике сеобе Срба 1690. године
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да студенти стекну знања о развоју и одликама српске уметности од смрти краља Милутина до краја средњег века.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из Историје уметности српских земаља у средњем веку I.
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра, на предавањима и вежбама.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе и вежбања. Израда семинарског рада и његова презентација на семинарским вежбама или практичан рад у стручним установама или у датотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета.
Постојећи курсеви:
↑↑↑